SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
    Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
    direktoriaus 2020 m. birželio 8 d.
    įsakymu Nr. 10V-430
   
 

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) socialinis darbuotojas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos socialinis darbuotojas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-08-0005 (toliau – projektas), įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“ vykdymo laikotarpiu, bendruomeninių šeimos namų tikslus.
4. Darbuotojo atlyginimas mokamas taikant projekto paraiškoje nustatytą fiksuotą valandinį įkainį.


II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas bei socialinę paramą;
5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
5.5. mokėti dirbti su Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja, koordinuoja  paslaugų šeimai teikimą:
6.1.1. psichosocialinę pagalbą;
6.1.2. mediacijos paslaugas;
6.1.3. šeimos įgūdžių ugdymą ir sociokultūrines paslaugas;
6.1.4. pozityvios tėvystės mokymus;
6.1.5. vaikų priežiūros paslaugas.
6.2. informuoja, konsultuoja potencialius paslaugų gavėjus apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai;
6.3. bendradarbiauja su projekto partneriu, vykdančiu projekto veiklas, nukreipia asmenis (šeimas) į jiems tinkamas projekto veiklas;
6.4. kartu su asmeniu (šeima) išsiaiškina, analizuoja susidariusią situaciją ir numato priemones asmens (šeimos) socialinėms problemoms spręsti;
6.5. vykdo asmenų (šeimų) įtraukimo į paslaugas priemones;
6.6. informuoja tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas;
6.7. tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų;
6.8. bendradarbiauja su Skyriaus socialinio darbo organizatoriais, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos įstaigomis, bendruomenėmis;
6.9. vykdo projekto veiklų viešinimą seniūnijose;
6.10. rengia ir teikia informaciją bei dokumentus, susijusius su bendruomeninių šeimos namų funkcijų įgyvendinimu, projektą administruojantiems savivaldybės administracijos darbuotojams;
6.11. bendradarbiauja su projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku pateikia visą prašomą informaciją, sudaro sąlygas apžiūrėti projekto vykdymo vietą ir savo veiklą, supažindina su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu;
6.12. įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikia jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalina trūkumus;
6.13. vykdo švietėjišką socialinio darbo veiklą bendruomenėje.
Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti