LAZDIJŲ SENIŪNIJOS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                 PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. 10V-391

LAZDIJŲ  SENIŪNIJOS DARBININKO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų seniūnijos darbininkas (toliau – seniūnijos darbininkas) yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Seniūnijos darbininkas yra tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;
4.2. žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;
4.3. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;
4.4. laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;
4.5. laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;
4.6. mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;
4.7. turėti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą;
4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Seniūnijos darbininkas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina Lazdijų  seniūnijos teritorijos tvarką ir švarą;
5.2.  apžiūri Lazdijų seniūnijos teritoriją ir informuoja seniūną apie esamą padėtį;
5.3. surenka šiukšles, valo ir tvarko neprižiūrimas bendro naudojimo teritorijas;
5.4. atlieka žolės pjovimo darbus, prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, seniūnijos teritorijoje esančius gėlynus;
5.5. žiemos metu kasa sniegą neprižiūrimose bendro naudojimo teritorijose;
5.6. tvarko darbo inventorių ir jį sandėliuoja nurodytoje pagalbinėje patalpoje;
5.7. informuoja seniūnijos seniūną apie pastebėtą inventoriaus, skirto seniūnijos tvarkymo darbams, sugadinimą;
5.8. tvarko, dažo, remontuoja, atnaujina seniūnijoje esančius suolus, skirtus poilsiui, skulptūras, tvoras ir kt. statinius;
5.9. tvarko ir prižiūri seniūnijoje esančius kultūros vertybių objektus;
5.10. vykdo kitus seniūno pavedimus, susijusius su seniūnijos veikla.
    
                                                  ____________________