Pavaduotojo pareiginė

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d.
įsakymu Nr. 10V-907

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) socialinę politiką, koordinuoti savivaldybės socialinių įstaigų veiklą, rengti ir įgyvendinti savivaldybės Užimtumo didinimo programą.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – savivaldybės socialinės politikos formavimas, savivaldybės socialinių įstaigų veiklos koordinavimas, savivaldybės Užimtumo didinimo programos rengimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti:
4.1.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą, studijų kryptis – socialinis darbas;
4.1.2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, socialinės paramos teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.


 
V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. patikrina ir tvirtina Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) projektus socialinių pašalpų ir kitų vienkartinių, sąlyginių, periodinių ir tikslinių išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo klausimais informacinėje sistemoje „Parama”;
5.2. koordinuoja Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ ir viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklą bei teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis;
5.3. kontroliuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikia joms metodinę pagalbą savivaldybės administracijos skelbiamų socialinės veiklos projektų rengimo klausimais;
5.4. rengia, įgyvendina ir viešina savivaldybės Užimtumo didinimo programą, vykdo jos įgyvendinimo priežiūrą, konsultuoja programos įgyvendinimo klausimais;
5.5. prireikus tikrina seniūnijos šeimų, vienų gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, rengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
5.6. renka informaciją apie įvairių savivaldybės gyventojų socialinių grupių padėtį, veda asmenų, priklausančių socialinės rizikos grupėms, apskaitą, analizuoja socialinės paramos poreikius savivaldybės seniūnijose, apibrėžia socialinės paramos poreikio ir jo tenkinimo prioritetus bei organizuoja socialinio darbo tobulinimą;
5.7. analizuoja Skyriaus darbuotojų darbo krūvį ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui darbo krūvio perskirstymo, Skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;
5.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.9. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.10. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.11. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.12. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.13. pavaduoja Skyriaus vedėją ir Skyriaus socialinių išmokų specialistą jų atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jie negali eiti pareigų.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                                                        ______________________