Gintarė Stučkienė

 

                    PATVIRTINTA
                    Lazdijų rajono savivaldybės
                    administracijos direktoriaus
                    2019 m. spalio 14 d.
                    įsakymu Nr. 10V-872

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) socialinių išmokų specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – administruoti socialinių išmokų, kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, piniginės socialinės paramos teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tikrina ir tvirtina Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytų išmokų apskaičiavimus, šiuo klausimu rengia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymų projektus ir apie priimtus sprendimus informuoja pareiškėjus, pasirašo ir registruoja siunčiamus pranešimus išmokų gavėjams dokumentų valdymo sistemoje;
5.2. analizuoja išmokų vaikams skyrimo pagrįstumą, rengia informaciją asmenims apie jų pateiktų duomenų neatitikimus bei galimai neteisėtai gautas išmokas vaikams, kontroliuoja grąžinamas išmokų vaikams permokas;
5.3. planuoja išmokų vaikams lėšų poreikį ir teikia jį Skyriaus vedėjui;
5.4. tikrina ir tvirtina būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų apskaičiavimus, šiuo klausimu rengia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimų projektus ir apie priimtus sprendimus informuoja pareiškėjus, pasirašo ir registruoja siunčiamus pranešimus išmokų gavėjams dokumentų valdymo sistemoje;
5.5. nustato teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėjimą, patikrina, ar renovuojamus namus administruojančių įmonių pateiktose paraiškose nurodyti butų savininkai turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, iš paraiškų kreditui ir palūkanoms apmokėti įveda ir kaupia informaciją apie apmokėtas kredito ir palūkanų sumas socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama”;
5.6. rengia dokumentus, reikalingus kompensacijoms nukentėjusiems asmenims (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams; žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms; asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms; asmenims, nukentėjusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. įvykių ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms ir pan.) mokėti;
5.7. sudaro Skyriaus mokamų išmokų mokėjimo žiniaraščius;
5.8. perduoda duomenis apie nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų vidutines pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir karštam vandeniui kompensacijas skaičiuojančioms organizacijoms;
5.9. vykdo Europos Bendrijos socialinės apsaugos reglamentus, t. y. keičiantis informacija su šalimis narėmis, pildo E formų pažymas ir popierines SED (struktūrinių elektroninių dokumentų) versijas (F formas),  taip pat pildo struktūrizuotus elektroninius dokumentus per elektroninę socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (EESSI sistema);
5.10. administruoja pilnamečių našlaičių bei likusių be tėvų globos asmenų įsikūrimo pašalpos skyrimą ir tikslinį jos panaudojimą;
5.11. prireikus tikrina šeimų, vienų gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, rengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.16. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.17. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
_______________________