Gydytoja Lina Džiaukštienė

                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                  Lazdijų rajono savivaldybės
                                                                                                  administracijos direktoriaus
                                                                                                  2019 m. spalio 29 d. įsakymu
                                                                                                  Nr. 10V-954

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas ir organizuoti šių įstaigų sanitarinę priežiūrą bei kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas savivaldybės funkcijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Savivaldybės gydytojo pareigas einantis tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje − asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros – veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimas;
4.2. darbo stažas: ne trumpesnis kaip 1 metų administracinio darbo srityje. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas;
4.3. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžiant profesinės etikos, deontologijos normų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių;
4.4. išmanyti valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
4.5. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos  organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;
4.7. gebėti koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant padarinius;
4.8. gebėti vykdyti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą;
4.9. gebėti įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką:
4.9.1. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
4.9.2. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti;
4.9.3. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
4.9.4. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
4.10. gebėti analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius, planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, gražinimo ir stiprinimo priemones;
4.11. gebėti prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
4.12. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programos) bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);
4.13. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
4.14. mokėti:
4.14.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.14.2. ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų: (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
5.2. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų, sveikatinimo programų įgyvendinimą, dalyvauja jas įgyvendinant;
5.3. organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai; aprobuotas programas teikia tvirtinti savivaldybės tarybai, organizuoja jų įgyvendinimą;
5.4. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms, kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikia metinį pranešimą apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir priemones jai gerinti;
5.5. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, kontroliuoja, ar įstaigos nepažeidžia pacientų teisių, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms, prireikus organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;
5.6. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
5.7. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
5.8. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
5.9. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
5.10. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;
5.11. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
5.11.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
5.11.2. dėl griežtesnių, negu teisės aktuose numatyti, reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
5.11.3. valstybės ir savivaldybių turtinių tarpusavio santykių, formuojant savivaldybių nuosavybę;
5.11.4. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo, lėšų šioms įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti poreikio;
5.11.5. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.11.6. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;
5.11.7. savivaldybės įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų;
5.11.8. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
5.12. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
5.13. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
5.14. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
5.15. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
5.16. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
5.17. rengia triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, triukšmo prevencijos veiksmų planus, organizuoja triukšmo stebėseną (monitoringą) tyliosiose zonose;
5.18. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
5.19. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.20. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.21. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.22. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.23. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.