Socialinio darbo organizatorius

                                                                                     PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 10 d.
įsakymu Nr. 10V-861

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ  

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) socialinio darbo organizatorius yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti socialinį darbą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtos savivaldybės seniūnijos (-ų) gyventojams.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę ir nepiniginę socialinę paramą bei socialines paslaugas;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas seniūnijos gyventojams socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
5.2. priima seniūnijos gyventojų prašymus socialinėms paslaugoms gauti, nustato teisę socialinėms paslaugoms gauti, įvertina socialinių paslaugų, socialinės globos poreikį ir atlieka finansinių galimybių mokėti už paslaugas vertinimą, organizuoja socialinių paslaugų teikimą;
5.3. priima seniūnijos gyventojų prašymus ir atlieka susijusias procedūras (nustato teisę gauti išmoką, parengia Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) projektus dėl išmokų skyrimo ar neskyrimo, skyrimo atveju apskaičiuoja išmoką ir prašymus su visais reikalingais dokumentais pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už suvestų duomenų patikrinimą ir patvirtinimą) dėl šių socialinių išmokų ir socialinės paramos skyrimo:
5.3.1. išmokų vaikams;
5.3.2. pagalbos pinigų asmenims (šeimoms), kurie globoja (rūpinasi) ir prižiūri be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo;
5.3.3. piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų, teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo, dėl atliekų tvarkymo mokesčio lengvatos taikymo);
5.3.4. socialinės paramos mokiniams;
5.4. priima gyventojų prašymus Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme numatytoms išmokoms gauti ir teikia Skyriaus atsakingam darbuotojui tolimesniam vykdymui;
5.5. priima gyventojų prašymus pažymoms apie gaunamas socialines išmokas gauti, rengia jų projektus ir teikia Skyriaus atsakingam darbuotojui pasirašyti;
5.6. priima seniūnijos gyventojų prašymus paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti, sudaro paramos gavėjų sąrašus, organizuoja paramos dalinimą;
5.7. išduoda siuntimus darbingo amžiaus nedirbantiems ir nedalyvaujantiems aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjams visuomenei naudingai veiklai atlikti;
5.8. organizuoja ir kontroliuoja kokybišką asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimą seniūnijos gyventojams, rengia Skyriaus vedėjo įsakymo projektus dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ar neskyrimo;
5.9. tikrina seniūnijos šeimų, vienų gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, rengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
5.10. informuoja pareiškėjus apie priimtus sprendimus socialinės paramos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.11. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.12. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.13. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.14. atlieka Skyriaus vedėjo pavedimu kito Skyriaus socialinio darbo organizatoriaus funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
______________________