Seniūnas - Aidas Simanynas


                                                                                  
                                                         PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2018 m. gruodžio 31 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-1258


LAZDIJŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Lazdijų seniūnijos seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūriniam teritoriniam padaliniui – seniūnijai (filialui) bei užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą seniūnijoje, kontroliuoti Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą seniūnijos teritorijoje, išsiaiškinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, pastabas bei pasiūlymus ir teikti juos savivaldybės administracijos direktoriui, kitoms savivaldybės institucijoms bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose seniūnijų seniūnams numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Lazdijų seniūnijos (toliau – seniūnijos) seniūnas vykdo bendrosios  veiklos funkciją – seniūnijos veiklos organizavimas.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti:
4.1.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą,
4.1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį,
4.1.3. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės  tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos seniūno funkcijoms atlikti;
4.3. Mokėti:
4.3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,
4.3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,
4.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
4.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,
4.3.5. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa;
4.4. Gebėti:
4.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
4.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,
4.5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus.


   
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


   
5. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
5.2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
5.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka sudaro viešųjų pirkimų sutartis bei rūpinasi jų vykdymu;
5.5. Rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
5.6. Išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, organizuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą;
5.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;
5.8. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
5.9. Surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus;
5.10. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl  viešųjų paslaugų teikimo. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų  teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.11. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;
5.12. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
5.13. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, kultūros paveldo objektų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą seniūnijoje;
5. 14. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, sueigose informuoja gyventojus apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.15. Teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.16. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, gyventojų susirinkimus, kuriuose renkami seniūnaičiai;
5.17. Skelbia seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi;
5.18. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.19. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
5.20. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
5.21. Leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
5.22. Organizuoja seniūnijos darbą, siekdamas įgyvendinti seniūnijos nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę seniūnijos darbuotojams, kontroliuoja, kaip seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
5.23. Rengia seniūnijos nuostatus ir pagal seniūnijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus;
5.24. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus seniūnijos kompetencijos klausimais;
5.25. Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų apskaičiavimą ir kitą socialinę pagalbą bei kontrolę;
5.26. Dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
5.27. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
5.28. Organizuoja duomenų, reikalingų vaikų apskaitai, rinkimą ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.29. Organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų,  valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registravimą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
5.30. Dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
5.31. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.32. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;  5.33. Dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
5.34. Organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
5.35. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
5.36. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
5.37. Organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje;
5.38. Organizuoja seniūnijos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
5.39. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;
5.40. Užtikrina asmens duomenų saugumą ir kontroliuoja, ar pavaldūs valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;  5.41. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti; 5.42. Išduoda savivaldybės tarybos patvirtintuose vietinių rinkliavų nuostatuose numatytus leidimus;
5.43. Išduoda kitus leidimus teisės aktų nustatyta tvarka; 
5.44. Saugo savivaldybės patikėtą turtą;
5.45. Dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;
5.46. Vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su seniūnijos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Seniūnijos seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
______________