Kūrikas


                                     PATVIRTINTA
                                                         Lazdijų rajono savivaldybės
                                                        administracijos direktoriaus
                                           2017 m. spalio 9 d.
                                                įsakymu Nr. 10V-1041   


SEIRIJŲ SENIŪNIJOS KŪRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖ

1. Seirijų seniūnijos kūrikas (toliau - kūrikas) yra Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis – kūrenti Seirijų seniūnijos administracijos pastato šildymo katilus.
4. Kūrikas yra tiesiogiai pavaldus Seirijų seniūnijos seniūnui (toliau – seniūnas).

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti šildymo katilų kūriko pažymėjimą;
5.2. Išmanyti kūriko darbo funkcijas, žinoti šildymo katilų technines charakteristikas;
5.3. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
5.4. Žinoti technologinių, mechaninių, elektrinių įrenginių veikimo principus ir naudojimo taisykles;
5.5. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;
5.6. Būti fiziškai pajėgus atlikti kūriko darbą;
5.7. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;
5.8. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;
5.9. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;
5.10. Turėti privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.
                       

                                           
III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. Kūrena šildymo katilus pagal nurodytą režimą;
6.2. Pagal nustatytus reikalavimus nuolat prižiūri, kad būtų tvarkingi katilai ir visi katilinės įrenginiai;
6.3. Laikosi darbo bei priešgaisrinės saugos, katilų eksploatavimo taisyklių reikalavimų;
6.4. Palaiko tvarką ir švarą katilinėje ir prie jos, neįleidžia pašalinių asmenų;
6.5. Racionaliai naudoja kurą, medžiagas bei įrengimus;
6.6. Ruošia kuro atsargas, palaiko tvarką kuro laikymo patalpoje;
6.7. Pastebėjęs įrengimų gedimus, nedelsdamas informuoja seniūną;
6.8. Daro įrašus pamainų perdavimo žurnale ir pasirašo;
6.9. Vykdo kitus seniūno pavedimus, susijusius su Seirijų seniūnijos veikla.
              
__________________________________