Darbininkas


                                                                         PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 10V-362

SEIRIJŲ SENIŪNIJOS DARBININKO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Seirijų seniūnijos darbininkas (toliau – seniūnijos darbininkas)  yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti ir tvarkyti Seirijų seniūnijos teritoriją.

II SKYRIUS
SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;
4.2. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;
4.3. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;
4.4. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;
4.5. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;
4.6. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;
4.7. Turėti privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Seniūnijos darbininkas vykdo šias funkcijas:
5.1. Užtikrina Seirijų seniūnijos teritorijos tvarką ir švarą;
5.2. Kiekvieną dieną apžiūri seniūno priskirtą seniūnijos teritoriją ir informuoja seniūną apie esamą padėtį;
5.3. Surenka šiukšles, valo ir tvarko neprižiūrimas bendro naudojimo teritorijas;
5.4. Atlieka žolės pjovimo darbus, prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, seniūnijos teritorijoje esančius gėlynus;
5.5. Žiemos metu valo sniegą nuo šaligatvių, gatvių ir neprižiūrimų bendro naudojimo teritorijų;
5.6. Tvarko darbo inventorių ir jį sandėliuoja nurodytoje pagalbinėje patalpoje;
5.7. Informuoja seniūnijos seniūną apie pastebėtą inventoriaus, skirto seniūnijos tvarkymo darbams, sugadinimą;
5.8. Tvarko, dažo, remontuoja, atnaujina seniūnijos teritorijoje esančius suolus, skirtus poilsiui, skulptūras, tvoras ir kt. statinius;
5.9. Tvarko ir prižiūri seniūnijoje esančius kultūros vertybių objektus;
5.10. Atlieka kitus seniūno paskirtus aplinkos tvarkymo darbus;
5.11. Vykdo kitus seniūno pavedimus, susijusius su seniūnijos veikla.
    

                                                  ____________________