Kapų prižiūrėtoja - Gema Zorūbienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Seniūnijos kapų prižiūrėtoju gali dirbti asmuo, turintis privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.

2. Seniūnijos kapų prižiūrėtojas privalo:

2.1. Būti fiziškai pajėgus atlikti kapų prižiūrėtojo darbą;

2.2. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

2.3. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo priemonių veikimo principus ir naudojimo taisykles;

2.4. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;

2.5. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

2.6. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

2.7. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.

3. Seniūnijos kapų prižiūrėtojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1061 patvirtintu Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos kapų prižiūrėtojo funkcijoms atlikti;

4. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis.

FUNKCIJOS

1. Pildo laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą teisės aktų nustatyta tvarka;

2. Užtikrina kapinėse tvarką ir švarą;

3. Tvarko pagrindinius ir šalutinius kapinių takus, automobilių stovėjimo aikšteles bei kapinių aplinką;

4. Reikalauja tvarkos iš kapus prižiūrinčių asmenų, kad nebūtų pažeistos kapinių tvarkymo taisyklės;

5. Kapinėse geni medžių ir krūmų šakas, jas pašalina iš kapinių teritorijos;

6. Tvarko nelankomus kapus ir laisvą kapinių teritoriją;

7. Sugrėbia lapus ir juos išgabena į nustatytą šiukšlių pylimo vietą;

8. Prižiūri šiukšlių konteinerių aikšteles, laiku informuoja seniūną dėl šiukšlių išvežimo;

9. Valo sniegą nuo takų ir juos barsto smėliu žiemos metu;

10. Prižiūri visus darbus, vykdomus kapinių teritorijoje;

11. Teisės aktų nustatyta tvarka atmatuoja ir parodo mirusiojo artimiesiems (mirusį laidojantiems asmenims) sklypus individualiam (1,5x2,5) ar šeimos (2,8x2,5) kapui iš eilės pagal kapinių išplanavimą;

12. Nedelsdamas informuoja seniūną apie pastebėtus kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus;

13. Prižiūri kapinėse vandentiekio įrenginius ir skelbimų lentas;

14. Užtikrina, kad kapinių schemos būtų paskelbtos prie įėjimų į kapines esančiuose informaciniuose stenduose ar informacinėse lentose;   

15. Palaiko tvarką ir švarą prie kapinių esančiuose tualetuose;

16. Kontroliuoja kapų statinių saugumą ir informuoja seniūną;

17. Vykdo rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir seniūnijos veiklos nuostatų reikalavimus;

18. Planuoja savo veiklą;

19. Rengia savo veiklos ataskaitas;

20. Vykdo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.