Specialistė - Lina Sakalauskienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį
išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos specialisto funkcijoms atlikti;
3. Mokėti:
3.1. Naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,
3.2. Valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
3.3. Taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,
3.4. Dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4. Gebėti:
4.1. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.2. Rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,
4.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.4. Dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;
5.  Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus

FUNKCIJOS


1. Tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
2. Renka ir rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
3. Nesant seniūnijos socialinio darbuotojo, vykdo socialinio darbuotojo funkcijas, susijusias su seniūnijos gyventojų prašymų ir kitų dokumentų dėl socialinės paramos priėmimu;
4. Patikrina, ar teisingai įvesti pareiškėjo duomenys į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS ir į socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“;
5. Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS ir socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ sistemos administratoriaus teises turinčio specialisto suteiktomis vartotojo teisėmis tvirtinti išmokas ir kompensacijas tvirtina socialinės paramos, dėl kurios sprendimus priimti suteikta teisė rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnams, pagrįstumą, apskaičiavimo teisingumą;
6. Patvirtina pasirašydamas socialinio darbuotojo parengtą išmokos apskaičavimą ar/ir pažymą, suteikiančią teisę į piniginę socialinę paramą;
7. Nustatęs, kad neteisingai atlikti išmokų apskaičiavimai, teisė į socialinę paramą nustatyta neteisingai, grąžina taisyti dokumentus socialiniam darbuotojui;
8. Rengia seniūnijos seniūno įsakymų dėl socialinės paramos projektus;
9. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą seniūnijos teritorijoje;
10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
11. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
12. Padeda seniūnui organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
13. Padeda seniūnui organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
14. Padeda seniūnui organizuoti ir (arba) kontroliuoti rajono savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
15. Tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
16. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
17. Pildo seniūnijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
18. Organizuoja ir tvarko seniūnijos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
19. Priima gyventojus juos dominančiais klausimais, atsako į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija ir užtikrintas vieno langelio aptarnavimo principas;
20. Registruoja gyventojų skundus bei prašymus;
21. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie rajono savivaldybės institucijų, rajono savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą rajono savivaldybės teritorijoje siekiant užtikrinti seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą;
22. Padeda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams užpildyti dokumentus nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti;
23. Seniūno pavedimu rengia seniūnijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus bei vykdo seniūnijos viešuosius pirkimus;
24. Pagal savo kompetenciją rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus;
25. Seniūno pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;
26. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir seniūnijos veiklos nuostatų reikalavimus;
27. Pagal kompetenciją seka įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
28. Dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijos metinius planus;
29. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją rajono savivaldybės interneto svetainėje;
30. Nesant seniūno (jo ligos, atostogų ar kitais atvejais), eina jo pareigas;
31. Planuoja savo veiklą;
32. Rengia savo veiklos ataskaitas;
33. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno kitus, su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.