Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos seniūno funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema.

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;

4. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka sudaro sutartis, reikalingas seniūnijos funkcijoms įgyvendinti, bei rūpinasi jų vykdymu;

5. Rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

6. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos  deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

7. Išduoda leidimus laidoti;

8. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

9. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

10. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl  viešųjų paslaugų teikimo. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų   teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

11. Išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose, nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;

12. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės įstaigų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;

13. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, kultūros paveldo objektų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą seniūnijoje;

14. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

15. Rengia seniūnaitijų sudarymo seniūnijoje projektą ir teikia direktoriui;

16. Organizuoja seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, gyventojų susirinkimus, kuriuose renkami seniūnaičiai;

17. Skelbia seniūnaičio rinkimų datą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką;

18. Kviečia seniūnaičius į sueigą;

19. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos darbuotoją;

20. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

21. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių  sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

22. Leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;

23. Organizuoja seniūnijos darbą, kad būtų įgyvendinti seniūnijos nuostatuose numatyti uždaviniai, paskirsto funkcijas ir atsakomybę seniūnijos darbuotojams, kontroliuoja, kaip seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

24. Rengia seniūnijos nuostatus ir pagal seniūnijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;

25. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus seniūnijos kompetencijos klausimais;

26. Nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą, pašalpų apskaičiavimą ir kitą socialinę pagalbą seniūnijos gyventojams;

27. Pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai, ar apribotos tėvų teisės į vaikus;

28. Kaimo vietovėse organizuoja namų ūkio knygų tvarkymą;

29. Organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

30. Organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių gyvūnų padarytą žalą registravimą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

31. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

32. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

33. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

34. Dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

35. Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

36. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

37. Organizuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą;

38. Organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje;

39. Organizuoja seniūnijos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų
saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

40. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

41. Užtikrina asmens duomenų saugumą ir kontroliuoja, ar pavaldūs valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

42. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

43. Saugo savivaldybės patikėtą turtą;

44. Dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

45. Vykdo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir seniūnijos veiklos nuostatų reikalavimus;

46. Vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su seniūnijos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.