Vedėja - Rima Šukienė


    PATVIRTINTA
    Lazdijų rajono savivaldybės
    administracijos direktoriaus
    2019 m. spalio 13 d. įsakymu
Nr. 10V-869

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) institucijų sprendimus socialinės paramos srityje, vadovauti Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjas vykdo specialiosios veiklos srities – socialinės paramos ir socialinių paslaugų administravimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti:
4.1.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą, studijų kryptis – teisė;
4.1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, dokumentų valdymą, gyventojų socialines garantijas, ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto atsakomybes ir funkcijas Skyriaus darbuotojams, rengia darbuotojų pareigybių aprašymus bei kontroliuoja darbuotojams pavestų funkcijų, užduočių vykdymą;
5.2. formuoja ir įgyvendina savivaldybės socialinę politiką;
5.3. užtikrina socialinės paramos teikimą, laiku ir teisingą socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą, socialinių paslaugų organizavimą;
5.4. rengia savivaldybės Strateginio veiklos plano socialinės paramos programą ir organizuoja jos įgyvendinimą;
5.5. rengia metinį savivaldybės socialinių paslaugų planą;
5.6. rengia teismui dokumentus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikrose srityse, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims nustatymo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu;
5.7. dalyvauja visose teismo įstaigose nagrinėjamose civilinėse bylose kaip globos ir rūpybos institucija su visomis teisėmis ir pareigomis, Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis globos ir rūpybos institucijai;
5.8. organizuoja savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą;
5.9. išduoda pažymėjimus, suteikiančius teisę važiuoti su 80 proc. nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei veda jų apskaitą;
5.10. prireikus tikrina savivaldybės šeimų, vienų gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas;
5.11. priima sprendimus ir leidžia įsakymus Skyriaus vedėjui priskirtos kompetencijos klausimais;
5.12. pasirašo arba tvirtina Skyriaus vardu sudaromas sutartis, finansinius dokumentus, pažymas apie Skyriuje teikiamą paramą, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
5.13. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.14. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.15. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.16. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.17. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

_____________________