Vyr. specialistė - Gitana Juškauskienė

                                                                                     PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 10V-876

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, įgyvendinimo priežiūrai vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė), savivaldybės institucijų priimtų sprendimų socialinės paramos srityje įgyvendinimui užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – socialinės paramos mokiniams organizavimas, koordinavimas ir priežiūra, tikslinių kompensacijų administravimas, paramos mirties atveju administravimas, paramos maisto produktais ir higienos prekėmis administravimas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytų kompensacijų apskaičiavimų tikrinimas ir tvirtinimas, Skyriaus dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti:
4.1.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.1.2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos srityje;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, socialinės paramos teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinės paramos mokiniams teikimą, planuoja socialinės paramos mokiniams lėšų poreikį ir teikia jį Skyriaus vedėjui;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka nustato teisę, apskaičiuoja ir parengia Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) projektus dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir (ar) neskyrimo, prašymus su visais reikalingais dokumentais pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už tikslinių kompensacijų patikrinimą ir patvirtinimą;
5.3. Skyriaus klientus aptarnauja ir prašymus priima vieno langelio principu, registruoja Skyriaus gautus, rengiamus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje;
5.4. rengia pažymas gyventojams apie gaunamas socialines išmokas;
5.5. patikrina ir tvirtina informacinėje sistemoje „Parama” Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) projektus laidojimo išmokų, socialinių pašalpų ir kitų vienkartinių, sąlyginių, periodinių ir tikslinių išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo klausimais;
5.6. įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis savivaldybėje, koordinuoja labiausiai skurstančių asmenų identifikavimą, jų sąrašų sudarymą, duomenų tvarkymą SPIS, talkinimą dalinant maisto produktus ir higienos prekes paramos gavėjams, teikia su projektų vykdymu susijusią informaciją ir ataskaitas projektų vykdytojams;
5.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.8. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.9. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.10. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.11. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.12. atlieka Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdančio tikslinių kompensacijų administravimo funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________