Vyr. specialistė - Indrė Sušinskienė/Kristina Vigraitienė

 

                                                                                     PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. 10V-880

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ  

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir administruoti socialinių paslaugų teikimą savivaldybėje.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, socialinių paslaugų teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3.  mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams, vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis;
5.2. vertina ir nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, organizuoja asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą ir mokėjimo už paslaugas dydžio apskaičiavimą bei rengia dokumentus socialinėms paslaugoms gauti;
5.3. administruoja ir kontroliuoja savivaldybės įstaigų teikiamų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;
5.4. tvarko duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ar neskirtas (nurodydamas jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
5.5. rengia savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, kontroliuoja pasirašytų sutarčių tinkamą įgyvendinimą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
5.6. tikrina socialinių paslaugų įstaigų ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas, įvertina ataskaitose pateiktų duomenų atitikimą teisės aktams ir sutartiniams įsipareigojimams;
5.7. pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
5.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.9. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.10. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.11. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.12. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.13. atlieka Skyriaus socialinio darbuotojo funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
_____________________________