Vyr specialistė - Agnė Zablackienė

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 25  d.
įsakymu Nr. 10V-935

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ  

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir administruoti socialinės paramos teikimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, piniginės socialinės paramos teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų.
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima rašytinius asmenų prašymus, prireikus patikslina jų esmę, patikrina, ar pateikti visi dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus paprašo pateikti papildomus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje, persiunčia Skyriaus vedėjui bei informuoja asmenis, apie atsakymo terminą ir pateikimo būdą;
5.2. aptarnauja asmenis telefonu, suteikiant prašomą informaciją, susijusią su jiems rūpimo socialinės paramos klausimo išnagrinėjimu;
5.3. išduoda asmenims užpildyti reikiamus dokumentų blankus, prireikus – padeda juos užpildyti;
5.4. informuoja asmenis apie socialinės paramos teikimo savivaldybėje tvarką, Skyriaus bei savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo laiką, problemos ar klausimo sprendimo procedūrą, suteikia kitą reikiamą informaciją;
5.5. išklauso asmenų žodinius prašymus, pareiškimus, pasiūlymus (toliau – prašymai), registruoja juos, jei prašymus galima išnagrinėti nedelsiant, nepažeidžiant asmenų ir savivaldybės interesų bei nefiksuojant prašymų rašytiniuose dokumentuose, atsako į juos pagal savo kompetenciją. Jei asmens prašymas yra susijęs su kito Skyriaus darbuotojo ar kito savivaldybės administracijos padalinio kompetencija, prireikus iš karto pakviečia kompetentingą specialistą svarstomam klausimui išspręsti arba susitaria dėl kompetentingo specialisto ir asmens susitikimo, pranešant tikslų priėmimo laiką bei vietą;
5.6. registruoja kitus Skyriaus parengtus, Skyriui adresuotus ar kitaip su Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
5.7. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui klientų priėmimo ir informacijos suteikimo tvarkos tobulinimo klausimais, socialinės paramos skyrimo klausimais;
5.8. pagal priimtus prašymus atlieka socialinių išmokų, laidojimo pašalpų apskaičiavimus ir teikia tvirtinti atsakingam socialinės paramos skyriaus specialistui;
5.9. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis socialinės veiklos organizacijomis;
5.10. kuruoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą savivaldybėje;
5.11. rengia savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, kontroliuoja tinkamą pasirašytų sutarčių vykdymą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.16. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
_______________________