Vyr specialistė - Asta RačkauskienėVioleta Stranskauskienė

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 10V-891

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti teisės aktuose numatytą socialinę paramą įvairioms Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) bendruomenės socialinėms grupėms, administruoti tikslines kompensacijas, administruoti būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – socialinės paramos administravimas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytų kompensacijų apskaičiavimų tikrinimas ir tvirtinimas, būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams administravimas.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.  turėti:
4.1.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.1.2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, socialinės paramos teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą.
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4.  žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.


 
V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja savivaldybės administracijos socialinės paramos komisijos darbą;
5.2. patikrina ir tvirtina Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) tikslinių kompensacijų, laidojimo išmokų, socialinių pašalpų ir kitų vienkartinių, sąlyginių, periodinių ir tikslinių išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo klausimais projektus informacinėje sistemoje „Parama”;
5.3.  planuoja tikslinių kompensacijų lėšų poreikį ir teikia jį Skyriaus vedėjui;
5.4. organizuoja būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams procedūras teisės aktų nustatyta tvarka, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui būsto bei gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams klausimais;
5.5. pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
5.6. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus teikimus siūlyti skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas;
5.7. prireikus tikrina seniūnijos šeimų, vienų gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, rengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
5.8.  teikia informaciją apie prekybą žmonėmis Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais;
5.9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.10. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.11. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.12. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.13. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.14. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.15. atlieka Skyriaus vyriausiojo specialisto, aptarnaujančio Skyriaus klientus vieno langelio principu, funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                                                      
___________________________