Agnė Garbenčienė

        PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 15 d. 
                                                                                                      įsakymu Nr. 10V-881

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS SOCIALINIO DARBUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus ir sveikatos skyriaus (toliau – Skyrius) socialinis darbuotojas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti vaiko laikinąją globą (rūpybą), dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinti prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vaiko teisių apsaugą, socialinę paramą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1.dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2.valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.
 


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. nustato vaikų dienos centrų poreikį savivaldybėje, renka informaciją apie vaikų dienos centrų veiklą;
5.2. parenka vaikui laikinąjį globėją (rūpintoją), atsižvelgdamas į savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“, kuris paskirtas vykdyti Globos centro funkcijos, ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius) rekomendacijas dėl fizinio asmens tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju);
5.3. rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimus, įsakymų projektus, išsiunčia Tarnybos teritoriniam skyriui savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopijas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos;
5.4. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose ar kitose įstaigose, kurioms savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas ir kitokią pagalbą šeimai tam tikroje savivaldybės teritorijoje, socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijoje, sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.5. kontroliuoja socialinių paslaugų įstaigų ar kitų įstaigų, kurioms savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimai tam tikroje savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje atvejo vadybininkų ir pagal poreikį kitų atvejo vadybos specialistų paskyrimą laiku, pagalbos planuose nustatytų priemonių ir paslaugų suteikimą;
5.6. sudaro ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą bei jį pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.7. koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, taip pat globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems vaiką;
5.8. patikrina ir tvirtina informacinėje sistemoje „Parama” Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) projektus socialinių pašalpų ir kitų vienkartinių, sąlyginių, periodinių ir tikslinių išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo klausimais;
5.9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.10. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.11. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.12. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.13. atlieka Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje planavimą, organizavimą ir administravimą, funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
5.14. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
 
                                                  ________________________