Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
„KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“

Projekto tikslas – pakeisti Lazdijų savivaldybės bendrojo plano sprendinius, susijusius su kraštovaizdžio apsauga, tvarkymu, gamtinio karkaso formavimu ir sudaryti geresnes galimybes kraštovaizdžio kokybės gerinimui, jo ekologinių, socialinių ir ekonominių funkcijų stiprinimui, darniai plėtrai, pagerinti Lazdijų rajono savivaldybėje įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio kokybę ir kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, likviduojant bešeimininkius statinius bei sutvarkant jų teritorijas.
Laukiami projekto rezultatai:
•    Pakeistas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso aspektais  Lazdijų rajono savivaldybės bendrasis planas.
•    Nugriauti 32 bešeimininkiai pastatai ir sutvarkytos teritorijos.

Bendra preliminari projekto vertė – 127 546,19 Eur.
ES fondų lėšos – 108 414,00 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 132,19 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2018-07-04
Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2020-08-15.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo  ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.


Informaciją pateikė

Aivaras Tulaba
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vyr. specialistas                                                   
Tel. (8 318) 66 100
El. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt